Thông cáo báo chí - Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXIV

Thứ ba - 19/09/2023 10:08 162 0
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
HỘI THẢO HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CNTT-TT VIỆT NAM LẦN THỨ XXIV
“Dữ liệu số và các nền tảng hỗ trợ ra quyết định”
Từ ngày 21 - 22/9/2023              
 
         I. THÔNG TIN CHUNG
         Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam là sự kiện có quy mô quốc gia do Hội Tin học Việt Nam phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức hằng năm, luân phiên tại các địa phương.
        Năm 2023, tỉnh Bình Định được chọn đăng cai tổ chức Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 24. Hội thảo là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển CNTT-TT giữa các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử/chính quyền số hiện đại, đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
         Đồng thời, đây cũng là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, nhu cầu, giới thiệu về hoạt động, năng lực của đơn vị vị mình, tìm kiếm hợp tác, giới thiệu, tư vấn những giải pháp, sản phẩm, kỷ thuật công nghệ mới.
         II. TÊN GỌI, CHỦ ĐỀ, QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
         1. Tên gọi: Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XXIV.
         2. Chủ đề: “DỮ LIỆU SỐ VÀ CÁC NỀN TẢNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH”.
         2.1. Định hướng chủ đề:
          a) Căn cứ vào mục tiêu Hội thảo, nội dung năm 2023 sẽ tập trung bám sát vào các vấn đề triển khai theo định hướng, chủ trương của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó tập trung ưu tiên chuyển đổi số trên các lĩnh vực mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.
          b) Bám sát các nội dung quan trọng về chuyển đổi số trong năm 2023, đặc biệt năm 2023 là Năm dữ liệu số quốc gia.
          c) Hội thảo nhằm quán triệt, thảo luận và trao đổi về vai trò và định hướng phát triển CNTT và chuyển đổi số trong giai đoạn tới, trao đổi, đề xuất kiến nghị các giải pháp, nhiệm vụ, hành động, phương thức phối kết hợp, phương án huy động nguồn lực, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm triển khai các nội dung theo chủ đề.
         2.2. Nội dung báo cáo, trao đổi trong hội thảo:
          Căn cứ vào chủ đề, nội dung tham luận, trao đổi trong Hội thảo chủ yếu tập trung đến định hướng của Đảng, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan trong thời gian tới.
         a) Đối với cấp Trung ương
          - Chính phủ số - những thành tựu đạt được, các giải pháp cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030.
          - Cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển chính phủ số, kết nối các ứng dụng cấp quốc gia và địa phương.
          - Khai thác, chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành.
          - Hiện trạng và định hướng việc chuyển đổi số phục vụ chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Xây dựng các nền tảng Chuyển đổi số quốc gia.
          - Phát triển hạ tầng CNTT-TT, Trung tâm dữ liệu tập trung, các giải pháp và định hướng dùng chung hạ tầng viễn thông, CNTT.
          - Đảm bảo công tác an ninh thông tin trong cơ quan nhà nước.
         b) Đối với cấp tỉnh/thành
          - Định hướng xây dựng Kho dữ liệu, Trung tâm dữ liệu dùng chung, liên ngành cấp tỉnh.
          - Vấn đề chia sẻ, kết nối dữ liệu từ các CSDL quốc gia phục vụ nhiệm vụ xây dựng Kho dữ liệu dùng chung cấp tỉnh.
          - Số hóa dữ liệu, kết nối, tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu phục vụ chính quyền số, phát triển kinh tế - xã hội.
          - Hiệu quả mô hình cung cấp dịch công trực tuyến.
          - Các nền tảng, giải pháp chuyển đổi số áp dụng các công nghệ mới, hiện đại phù hợp với mô hình cấp tỉnh, thành phố.  
          - An toàn thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử cấp tỉnh.
          - Tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho ứng dụng công nghệ mới và phát triển công nghiệp CNTT.
         c) Giải pháp, công nghệ và phát triển nguồn lực CNTT
          - Các giải pháp, nền tảng hỗ trợ ra quyết định dựa vào dữ liệu.
          - Các mô hình xây dựng trung tâm dữ liệu số phục vụ chuyển đổi số.
          - Phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ việc xây dựng hạ tầng đồng bộ.
          - Phát triển nguồn lực CNTT phục vụ xây dựng chính quyền số.
          - An toàn an ninh trong xây dựng chính quyền số tại địa phương.
          - Tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho ứng dụng công nghệ và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.
         4. Thời gian: Từ ngày 21/9 đến ngày 22/9/2023.
         5. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (số 01 Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
         6. Cơ quan đồng tổ chức: Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Định, Hội Tin học Việt Nam.
         7. Thành phần tham gia:
          - Lãnh đạo Chính phủ, Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ; Các đơn vị chuyên trách CNTT – TT các Bộ, ngành Trung ương.
          - Ủy ban nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Hội Tin học các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
          - Tỉnh Bình Định: Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh; các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân, Văn phòng UBND, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã và thành phố.
          - Các hội, hiệp hội ngành, nghề liên quan đến CNTT-TT.
          - Các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về CNTT-TT trong và ngoài tỉnh.
          - Các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT trong nước và quốc tế;
          - Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định;
          - Sinh viên CNTT các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có đào tạo ngành CNTT-TT;
          - Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình.
          Dự kiến số lượng đại biểu tham dự chính thức: 1.000 người.
         8. Lịch trình Hội thảo
         8.1 Ngày 21/9/2023
          - 15h00: Khai mạc Triển lãm sản phẩm, giải pháp CNTT-TT, chuyển đổi số.
          - 15h30: Họp Hội đồng Trung ương Hội Tin học.
          - 18h00: Tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh Bình Định.
         8.2. Ngày 22/9/2023 (Ngày Hội thảo chính)
         Buổi sáng:
          - 7h00: Tiếp đón đại biểu
          - 7h30: Chương trình văn nghệ.
          - 8h00 – 11h30:
                    + Chương trình khai mạc Hội thảo.
                    + Các báo cáo tham luận chuyên đề chính theo chủ đề “Dữ liệu số và các nền tảng hỗ trợ ra quyết định”.
                    + Công bố Báo cáo Việt Nam ICT Index Việt Nam năm 2022.
                    + Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kết nạp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
                       là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
                    + Ký kết các hợp tác giữa tỉnh Bình Định với cơ quan, đối tác về cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng.
                    + Tặng hoa, quà lưu niệm cho các đơn vị tài trợ Hội thảo.
                    + Trao cờ tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT lần XXV năm 2024 cho đại diện tỉnh, thành phố đăng cai.
         Buổi chiều:
          - Phiên ban 1: Chủ đề “Dữ liệu và các nền tảng hỗ trợ nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền số”.
          - Phiên ban 2: Chủ đề “Các nền tảng, giải pháp, sản phẩm ứng dụng công nghệ mới hỗ trợ xây dựng xã hội số và phát triển kinh tế số”.
          - Phiên ban 3: Chủ đề: “Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam”.
         III. CÁC HOẠT ĐỘNG SONG SONG HỘI THẢO
          1. Tổ chức triển lãm sản phẩm CNTT - Truyền thông: Nhân sự kiện được tổ chức tại Bình Định, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ tổ chức triển lãm giới thiệu các sản phẩm CNTT - Truyền thông của các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc.
          2. Tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học thành viên: Tổ chức hội nghị nhằm nâng cao vai trò phối hợp và hợp tác các hoạt động xã hội nghề nghiệp về CNTT-TT; thảo luận các kế hoạch phối hợp hoạt động.
          3. Đoàn ô tô ICT đường trường hướng đến Quy Nhơn.
          4. Tổ chức các hoạt động phong trào thể thao của cộng đồng CNTT.
         VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ
          Cơ quan thường trực Ban Tổ chức: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
          Điện thoại: 02563.815.519.   Fax: 02563.8815.517.
         1. Người phát ngôn: Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo.
         2. Người được ủy quyền phát ngôn: Ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo.
          Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan báo chí./.
BAN TỔ CHỨC
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây